Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

Νόμος 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 | Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Παρουσίαση της Νέας Νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί /Υποχρεωτικοί για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
 • Υποχρεωτική χρήση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  - ΕΣΗΔΗΣ για ποσά άνω των 30.000 ευρώ 
 • Αυξάνεται σε άνω (2.500) ευρώ, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) / Ανάρτηση πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημόσιων συμβάσεων. Ορίζεται το αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις Εθνικές Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Ε.Κ.Α.Α.)
 • Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη – μέλη
 • Τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς και κανόνες διενέργειας
 • Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης / Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Ομογενοποίηση  και πρόβλεψη υποχρεωτικής χρήσης ορισμένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
 • Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
 • Εγγυήσεις / Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών/ Μη προσκόμιση εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά / Απαράδεκτες Προσφορές / Κατάπτωση Εγγυητικής / Κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας
 • Επανακαθορισμός λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Νέες διαδικαστικές προϋποθέσεις στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση – Αλλαγή Χρόνου Υποβολής- Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Αποδεικτικά Μέσα / Κατάργηση ΣΕΠΕ
 • Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων / Εναλλακτικός Μαθηματικός Τύπος Προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς
 • Έγγραφες Εξηγήσεις στις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές /Ισοδύναμες προσφορές
 • Απλοποίηση διαδικασίας τρόπου σύνταξης και υποβολής προσφορών /Αναμόρφωση διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών
 • Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών/ Αναμορφώνονται πλήρως και απλοποιούνται οι διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, με σκοπό τον περιορισμό των αδικαιολόγητων αποκλεισμών των οικονομικών φορέων / Αποδεικτικά μέσα /Δυνατότητα απόσυρσης και επανυποβολής της προσφοράς με επικαιροποιημένο ΕΕΕΣ
 • Επίλυση ζητημάτων στις περιπτώσεις διακηρύξεων με πολλά τμήματα
 • Κατάργηση Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1/9/2021
 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας / Εξόφληση έναντι νόμιμων φορολογικών παραστατικών
 • Αλλαγή ορίου απευθείας ανάθεσης / Διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e – marketplace)
 • Εξομοίωση δικαιολογητικών πληρωμής συμβάσεων προμηθειών και  γενικών υπηρεσιών
 • Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου /Υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να κοινοποιούν αμελλητί στην ΕΑΑΔΗΣΥ έκπτωση αναδόχου από σύμβαση
 • Χρόνος παράδοσης υλικών  /Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης
 • Παραλαβή υλικών αγαθών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, με μόνη τη σχετική βεβαίωση του προϊστάμενου της υπηρεσίας
 • Αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων
 • Αναμόρφωση μηχανισμού δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων / Προϋποθέσεις επιστροφής παραβόλου στον  προσφεύγων / Κατάργηση ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών
 • Ν.4412/2016  - Δημόσιες Συμβάσεις  - Βασικές Έννοιες - Διακήρυξη
 • Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς
 • Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών
 • Αναζήτηση Διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Αναζήτηση Διαγωνισμών μέσω ΚΗΜΔΗΣ
 • Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή στους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς ΕΣΗΔΗΣ
 • Δικαιολογητικά Μειοδότη

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + = οκτώ

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας