Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

Νόμος 4782/2021 | Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Παρουσίαση της Νέας Νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Σημαντικότερες τροποποιήσεις  του Ν.4412/2016 βάσει του Ν. 4782/2021
 • Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών
 • Δημόσιες Συμβάσεις Ήσσονος Αξίας
 • Απευθείας Ανάθεση – Ανάρτηση Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Κατώτατα Όρια
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
 • Λόγοι αποκλεισμού – Κατάργηση ΣΕΠΕ
 • Εγγυήσεις –  Έλεγχος Εγγυήσεων
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών -  ΕΣΗΔΗΣ
 • Χρόνος και τρόπος υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών              
 • Απόσυρση οικονομικής προσφοράς
 • Διαδικτυακός τόπος ΕΣΗΔΗΣ - Συνημμένα  - Τεχνικές  Προδιαγραφές  - Απαιτήσεις – Παραπομπές
 • Εκτυπώσεις τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
 • Κανόνες Επικοινωνίας
 • Διαδικασία ενιαίας αποσφράγισης βάσει του Ν. 4782/2021 - Αξιολόγηση Προσφορών – Πρόσβαση των οικονομικών φορέων στα έγγραφα των άλλων συμμετεχόντων
 • Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Αποδεικτικά Μέσα – Χρόνος Ισχύος
 • Υποβολή Δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την 1/6/2021
 • Προβολή δικαιολογητικών και οικονομική προσφοράς των άλλων συμμετεχόντων
 • Τροποποίηση Διαγωνισμού

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ πέντε = εννέα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας