Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας

Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές του νέου εργασιακού νόμου Ν.4808/2021

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι Συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 •   Τις αλλαγές που επιφέρει ο  νέο εργασιακός νόμος 4808/19.6.2021,   όσον αφορά τη  Διευθέτηση  χρόνου εργασίας, την  υπερωρία, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το διάλειμμα εργασίας, τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, το χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας , την κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και τον  υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης των  εργατοτεχνιτών, την  παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης, την απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας, την Κωδικοποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την τηλεργασία, τις αργίες , την άδεια άνευ αποδοχών κλπ
 • Ποιες Σ.Σ.Ε.  είναι σε ισχύ και ποιες από αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές
 • Όλες τις  πρόσφατες αλλαγές  σχετικά με το Π.Σ. Εργάνη
 • Τι  ισχύει  με το χρόνο χορήγησης  της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Τις υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/2019)
 • Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών
 • Τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
 • Τα Χρονικά όρια εργασίας
 • Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης;
 • Πώς συνδυάζεται η αποχή από την εργασία με την οικειοθελή αποχώρηση;
 • Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων;
 • Τις  αλλαγές που επιφέρει  ο νέος εργασιακός  νόμος  όσον αφορά τη γονική άδεια , την άδεια γέννησης τέκνου κλπ
 • Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις;
 • Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
 • Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
 • Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4808/19.6.2021;
 • Τι ισχύει με την εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες

Όλα τα παραπάνω παρατίθενται αναλυτικά  με πρακτικά παραδείγματα προσαρμοσμένα στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 8 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 40 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

1.    Πε­ριε­χό­με­νο των Σ.Σ.Ε.

2.    Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

3.    Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

4.    Κλα­δι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

5.    Ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

6.    Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων

7.    Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

8.    Αρχή  της εύνοιας υπέρ του μισθωτού

9.    Αρχή της τάξης (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) - Διαδοχή ΣΣΕ

10. Το πλαίσιο κήρυξης ΣΣΕ ως υποχρεωτικών

11. Δυνατότητα  μονομερούς περικοπής επιδομάτων μετά παρέλευση του χρόνου διάρκειας μιας ΣΣΕ

12. Διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας κατ’ εφαρμογή  της απόφασης του ΣτΕ 2307/2014  

2. Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

1. Οι ΕΓΣΣΕ καθορίζουν τους  θεσμικούς μη μισθολογικούς όρους  εργασίας

2. Μη  χορήγηση του επιδόματος γάμου  σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

3. Θεσμικές  ρυθμίσεις  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94)

2.    Ατομική  σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

3.    Ατομική σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Γε­νι­κά πε­ρί κα­νο­νι­σμού ερ­γα­σί­ας

2.    Οι όροι του Κανονισμού εργασίας, ως περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού

3.    Κύ­ρω­ση των Κα­νο­νι­σμών ερ­γα­σί­ας

5. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.    Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας

2.    Η παροχή εξαρτημένης εργασίας  και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες

3.    Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)  

6.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.    Διευ­θυ­ντι­κό δι­καί­ω­μα ερ­γο­δό­τη

2.    Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

3.    Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Μερική απασχόληση Το πλαίσιο της μερικής απασχόλησης - Προσαύξηση αμοιβής  μερικής απασχόλησης (Άρθρο 59  Ν.4635/2019)

2. Εκ περιτροπής απασχόληση

3. Διαλείπουσα απασχόληση

4. Παροχή πρόσθετης εργασίας

5. Απασχόληση  εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτήν ημέρα

6. Εκτός έδρας εργασία

7. Μετακίνηση  προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων

8. Απασχόληση εργαζόμενου   σε περιοχές εκτός της έδρας της επιχείρησης

9. Απασχόληση κατά τις Κυριακές , αργίες & κατά τη νύχτα

10. Απασχόληση ανηλίκων

11. Απασχόληση συνταξιούχων

12. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

13. Δανεισμός εργαζόμενου

14. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης        

15. Επιπτώσεις από τη μη λειτουργία επιχείρησης και τη μη α­πα­σχό­λη­ση μι­σθω­τών για  λό­γους α­νω­τέ­ρας βί­ας

16. Ετοιμότητα προς εργασία (Απλή , Γνήσια)

17. Απασχόληση αλλοδαπών

18. Εξ αποστάσεως παρεχόμενη εργασία - Τηλεργασία

19. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επιφέρει  το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

20. Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους

8.  ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Αποχή μισθωτού από την εργασία

2. Η Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού  με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4488/13.9.2017

3. Διακοπή εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης

9. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Συμφωνημένος  και νόμιμος μισθός

2. Κατώτατα όρια αποδοχών  

3. Αποδοχές νέων εργαζομένων  κάτω των 25 ετών

4. Επίδομα προϋπηρεσίας

5. Επίδομα γάμου

6. Αμοιβή εργατοτεχνίτη

7. Εξεύρεση ωρομισθίου εργατοτεχνίτη

8. Νόμιμος μισθός  για υπολογισμό προσαυξήσεων Κυριακών, νυχτερινών  με  την περιέλευση της ΣΣΕ σε μετενέργεια

9. Προϋποθέσεις σύννομης μείωσης αποδοχών

10. Bonus (πριμ παραγωγικότητας)

11. Υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού

12. Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58  Ν.4635/2019)

13. Κυρώσεις σε εργοδότες επί μη καταβολής δεδουλευμένων & λοιπών αποδοχών

14. Παροχές σε είδος. Πότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

10. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

1.    Προϋποθέσεις  διενέργειας  σύννομων   απολύσεων   προσωπικού πληττόμενων  &επαναλειτουργουσών επιχειρήσεων

11. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  

1. Οι ημέρες  της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών

2. Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς  

3. Κατάτμηση  της άδειας  

4. Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια  

5. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας

6. Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στη μερική απασχόληση  

7. Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στην εκ περιτροπής απασχόλησης  

8. Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης  

9. Χρόνος χορήγησης της άδειας –  Χρόνος καταβολής των αποδοχών άδειας  και του επιδόματος άδειας  

10. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άδεια

11. Το σύννομο πλαίσιο μεταφοράς της ετήσιας άδειας του έτους 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021 ( άρθρο 69 του Ν.4756/2020)  

12. Ασθένεια και άδεια . Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια σύμφωνα με την απόφαση  του Άρειου Πάγου   7/2019  

13. Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής   ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό  

14. Ειδικό βιβλίο αδειών 10.

15. Τι  ισχύει  με την  καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)

16. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας  (Άρειος Πάγος   7/2019  ολομέλεια)

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

1. Άδεια μητρότητας – τοκετού

2. Ειδική άδεια  προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια)

3. Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού

4.  Άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών

5. Μετατροπή του   μειωμένου ωραρίου («άδειας») θηλασμού σε ισόχρονη άδεια

6. Γονική άδεια ανατροφής των παιδιών του μισθωτού

7. Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών του μισθωτού

8. Άδεια εκλογών

9. Άδεια σπουδαστών, μαθητών και φοιτητών    για συμμετοχή σε εξετάσεις

10. Άδεια αναπήρων

11. Συνδικαλιστικές άδειες

12. Εκπαιδευτική άδεια συνδικαλιστών

13. Άδεια απουσίας μισθωτών λόγω ασθένειας   εξαρτώμενων προσώπων  , νοσηλείας  και  σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

14. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

15. Άδεια εξετάσεων σε  μεταπτυχιακούς φοιτητές

16. Άδεια σε μισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS

17. Άδεια γονέα παιδιού με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

18. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του  ή αιμοκάθαρση

19. Άδεια σε εργαζόμενους μονογονεϊκών οικογενειών

20. Αιμοδοτική  άδεια

21. Μηχανογραφική άδεια

22. Άδεια λουτροθεραπείας

23. Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων  της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις

13. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

1. Γενικό πλαίσιο - Προϋποθέσεις χορήγησης  

2. Ετήσια Κανονική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών

3. Χρόνος χορήγησης  της άδειας άνευ αποδοχών και προϋπηρεσία

4. Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια άνευ αποδοχών

14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Ωράριο εργασίας

2.    Αλλαγή ωραρίου  και βλαπτική μεταβολή των όρων της σχέσης εργασίας

3.    Ευέλικτο ωράριο εργασίας

4.    Εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών

5.    Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας

6.    Υπερεργασία και υπερωρία

7.    Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας

8.    Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

9.    Διάλειμμα εργασίας

10. Διακεκομμένο ωράριο εργασίας Εργασία κατά βάρδιες 

15 . ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ -  ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Ανυπαίτιο Κώλυμα    

2. Ασθένεια μισθωτού  

3. Αποδοχές ασθένειας

4. Ασθένεια  στη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος

5. Δικαιούμενες αποδοχές κατά το διάστημα του  τριημέρου  της  αναμονής και του επιπλέον χρόνου  ασθενείας

6. Ασφάλιση στο ΙΚΑ - Υπολογισμός Ασφαλιστικών  εισφορών

7. Επίδομα ασθένειας

8. Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας

9. Βραχεία ασθένεια     

10. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας

11. Εργατικό ατύχημα

12. Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας

16. ΑΡΓΙΕΣ

1. Εξαιρέσιμες αργίες

2. Υποχρεωτικές αργίες

3. Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών    

4. Προαιρετικές αργίες

5. Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

2.    Το  ισχύον πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών,

3.    Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου     

4.    Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό

5.    Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση

6.    Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων με  προειδοποίηση

7.    Καταγγελία σύμβασης  ημερομισθίων

8.    Αποζημίωση απολύσεως μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

9.    Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης

10. Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας

11. Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης

12. Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης

13. Α­πο­ζη­μί­ω­ση α­πό­λυ­σης μι­σθω­τών  που α­μεί­βο­νται με μι­σθό και ποσοστά

14. Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας

15. Ομαδικές απολύσεις

16. Καταγγελία σύμβασης αζημίως  λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου

17. Φο­ρο­λο­γί­α του πο­σού της α­πο­ζη­μί­ω­σης α­πό­λυ­σης

18. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

18. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

1.    Τακτικές αποδοχές και επιδόματα εορτών

2.    Ε­πιδόματα  εορτών (Πάσχα και  Χρι­στου­γέν­νων)  μι­σθω­τών 

3.    Επίδομα εορτών  μισθωτών   με σταθερό μισθό + bonus

4.    Επίδομα εορτών  μισθωτών- υπαλλήλων   με μερική απασχόληση         

5.    Επιδόματα ε­ορ­τών  μι­σθω­τών  που βρί­σκο­νται σε δια­θε­σι­μό­τη­τα

6.    Προσαυξήσεις ­επι­δομάτων  ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής υπερεργασιακής και υ­πε­ρωριακής α­πα­σχό­λη­σής

7.    Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής   α­πα­σχό­λη­σής κα­τά τη νύ­χτα, τις Κυ­ρια­κές  και τις αρ­γί­ες

8.    Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών – Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών  ε­πι­δομάτων   εορτών

19. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1.    Γνήσια σύμβαση μαθητείας και  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου

2.    Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ -  ΟΑΕΔ

3.    Πρακτική άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ

4.    Πρακτική  άσκηση φοιτητών ΑΕΙ

5.    Πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

1.    Υπόχρεοι υποβολής  εντύπων - Δυνατότητα πρόσβασης  στο Π.Σ. «Εργάνη» -  Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  έντυπα

2.    Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»

3.    Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4 , Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών

4.     Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»

5.    Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»

6.      Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»

7.    Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»  

8.    Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»

9.    Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»

10. Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»

11. Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»

12. Έντυπο Ε12: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

13. Έντυπο Ε13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, ,για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων

21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων  βάσει της νέας  ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 4997/31.12.2019) και την ΥΑ 14675/469 ΦΕΚ Β 1378 /14.4.2020

2.  Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας  με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65-66  Ν.4635/30.10.2019

22. Ορισμός Παραμέτρων
1. Ορισμός Παραμέτρων Εταιριών 
2. Ορισμός Παραμέτρων Εφαρμογής 
3. Σύστημα διαχείρισης χρηστών 

23. Δημιουργία – διαχείριση εταιρειών

1. Κανονική Εταιρία
2. Ξενοδοχειακή Εταιρία 
3. Οικοδομική Εταιρία
4. Ναυτιλιακή Εταιρία

24. Υποκαταστήματα - Εκπρόσωποι
1. Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού εργασίας.
2. Τράπεζες – Διαχείριση Πληρωμών

25. Είδη Συμβάσεων  Εργασίας

1. Διαχείριση ΣΣΕ 
2. Δημιουργία Επεξεργασία Σ.Σ.Ε
3. Ειδικότητες 
4. Επιδόματα .
5. Διάλειμμα Εργασίας
6. Ωράριο Εργασίας

26. Δημιουργία εργαζομένου   - Διαδικασία Πρόσληψης

1. Σταθερά
2. Στοιχεία Απασχόλησης
3. Εργασιακά
4. Ασφαλιστικά
5. Μισθοδοτικά / Επαναπρόσληψη / Παράλληλη Απασχόληση

27. Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές

1. Έννοια Μισθού
2. Έννοια Καταβαλλόμενων Αποδοχών (Συμφωνηθείς Μισθός)
3. Έννοια Τακτικών Αποδοχών
4. Έννοια Καθαρών Αποδοχών
5. Η αρχή και το τέλος του Μισθού
6. Μισθός – Ημερομίσθιο – Ωρομίσθιο
7. Ημέρες Εργασίας και Ημέρες Ασφάλισης 

28. Υπολογισμός Μισθοδοσίας

1. ΕΜΜΙΣΘΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
2. Υπολογισμός Αποδοχών Μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης

29. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

1. Κανονικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
2. Προοδευτικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
3. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΔ)

30. Επιδόματα – Δώρα Εορτών (ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ – ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

1. Επίδομα Εορτών Δώρο Πάσχα
2. Επίδομα Εορτών Δώρο Χριστουγέννων
3. Δώρα – Επιδόματα Εορτών Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης

31. Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας

1. Διαχείριση Αδειών 
2. Προγραμματισμός Αδειών 
3. Μαζική Εισαγωγή Αδειών
4. Μαζική Μεταβολή Αδειών 
5. Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
6. Ανάλυση Αδειών 
7. Υπόλοιπα Αδειών
8. Βιβλίο Αδειών 
9. Ε11- Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας.
10. Βεβαίωση Άδειας Άνευ Αποδοχών
11. Παρουσιολόγιο – Απουσιολόγιο
12. 6μηνη Άδεια ΟΑΕΔ
13. Άδεια – Επίδομα Αδείας στη Μερική Απασχόληση

32. Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08), Στράτευση, Εργατικό Ατύχημα

1. Διαχείριση Ασθενειών
2. Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών
3. Υπόλοιπα Ασθενείας
4. Άδεια μητρότητας
5. Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ)

6. Εργατικό ατύχημα
7. Στράτευση
8. Απουσία
9. Διαθεσιμότητα

33. Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές, Παροχές
1. Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες
2. Υπερεργασία - Υπερωρίες
3. Πρόσθετες Αποδοχές
4. Παροχές

34. Αποχώρηση Μισθωτού

1. Καταγγελία Σύμβασης με προειδοποίηση
2. Καταγγελία Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
3. Οικειοθελή αποχώρηση
4. Λήξη σύμβασης
5. Συνταξιοδότηση

35. Μαθητεία  – Πρακτική Άσκηση 

1. Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ -  ΟΑΕΔ
2. Πρακτική άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ
3. Πρακτική  άσκηση φοιτητών ΑΕΙ
4. Πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

36. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

1. Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
2. Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
3. Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
4. Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
5. Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
6. Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
7. Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
8. Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
9. Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
10. Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»


37. Λοιπές Εκτυπώσεις

• Κατάσταση Μισθοδοσίας
• Απόδειξη πληρωμής
• Λογιστικό Άρθρο
• Σχεδίαση Εκτυπώσεων
• Σχεδίαση Εκτυπώσεων με Προετοιμασία
• Report Generator

  
38. Συντήρηση.
 
1. Backup – Restore 
2. Διαχείριση Backup
3. Epsilon support 
4. Βοήθεια

39. ΕΦΚΑ -ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μελών  Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ στις 2/2/2017.
2. Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Προσώπων Που Παρέχουν Υπηρεσία Με Σύμβαση Από Την Οποία Προκύπτει Υποχρέωση Έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
3. Απασχολούμενων  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κάτ.΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 σύμφωνα με την εγκύκλιο 6 του ΕΦΚΑ στις 14/2/2017
4. Μισθωτών- ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α

40. Αλλαγές Ασφαλιστικών Στοιχείων Τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ.

1. Απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν. σύμφωνα με την εγκύκλιο 28 του ΕΦΚΑ στις 20/6/2017

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εφτά + οκτώ =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας