Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας εργαζόμενων σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η ενημέρωση  για το πλαίσιο των όρων αμοιβής των μισθωτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,    με  ταυτόχρονη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά το  καθεστώς απασχόλησης  των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές  , με ειδική αναφορά στην  εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων καθώς  και των τοπικών κλαδικών ΣΣΕ ( Ρόδου , Ηρακλείου , Λασιθίου , Χανίων). Επίσης με αναφορά  στους    εποχιακά απασχολούμενους  ξενοδοχοϋπαλλήλους  , τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα χρονικά όρια εργασίας , τη μερική απασχόληση,  το πλαίσιο χορήγησης της άδειας , τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται  της  ασθένειας εργαζομένων, τους πρακτικά ασκούμενους στα ξενοδοχεία  κλπ. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

 • Πε­ριε­χό­με­νο των Σ.Σ.Ε.
 • Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Κλα­δι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων
 • Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων 
 • Αρχή  της εύνοιας υπέρ του μισθωτού
 • Αρχή της τάξης (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) - Διαδοχή ΣΣΕ
 • Μη επέκταση κλαδικών Συμβάσεων
 • Διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας κατ’ εφαρμογή  της απόφασης του ΣτΕ 2307/2014 & του άρθρου 4ου  Ν.4303/2014
 • Ένωση  προσώπων

2.    Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.          

 • Μη μισθολογικοί όροι  εργασίας
 • Μη  χορήγηση του επιδόματος γάμου  σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο
 • Θεσμικές  ρυθμίσεις  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

3.    ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94)
 • Ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας
 • Ποια η   διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου  γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994         
 • Ατομική  σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  

4.    ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής  στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» όσον αφορά  τους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Πότε υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης των εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40, του Ν.3986/2011  

5.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Γε­νι­κά πε­ρί κα­νο­νι­σμού ερ­γα­σί­ας
 • Οι όροι του Κανονισμού εργασίας, ως περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού
 • Κύ­ρω­ση των Κα­νο­νι­σμών ερ­γα­σί­ας  

6.    ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας
 • Η παροχή εξαρτημένης εργασίας  και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες
 • Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)
 • Συμβάσεις εργολαβίας . Ευθύνη αναθέτοντος  και  εργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9  Ν.4554/2018)    

7.  ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των  ξενοδοχοϋπαλλήλων με δεδομένο ότι έχει κηρυχθεί ως υποχρεωτική ,  η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων (π.χ. Ρόδου, Ηρακλείου , Λασηθίου, Χανίων)
 • Η διάκριση των όρων αμοιβής  και εργασίας  μισθωτών   που απασχολούνται σε κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων
 • Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους της  ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τι θα ισχύσει στη  περίπτωση επεκτασιμότητας  των συλλογικών ρυθμίσεων  μέσω της κήρυξης τους ως  υποχρεωτικών
 • Επίδομα τροφής & στέγης ξενοδοχοϋπαλλήλων  

8.    ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

 • Διευ­θυ­ντι­κό δι­καί­ω­μα ερ­γο­δό­τη
 • Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
 • Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας
 • Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης

9.    ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 • Παροχή πρόσθετης εργασίας
 • Απασχόληση  εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτήν ημέρα
 • Εκτός έδρας εργασία
 • Μετακίνηση  προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων
 • Απασχόληση εργαζόμενου   σε περιοχές εκτός της έδρας της επιχείρησης 
 • Απασχόληση κατά τις Κυριακές , αργίες & κατά τη νύχτα
 • Διαλείπουσα απασχόληση
 • Απασχόληση ανηλίκων
 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης
 • Δανεισμός εργαζόμενου
 • Απασχολούµενο προσωπικό σε  οικοδοµικές εργασίες σε ξενοδοχείο
 • Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
 • Επιπτώσεις από τη μη λειτουργία επιχείρησης και τη μη α­πα­σχό­λη­ση μι­σθω­τών για  λό­γους α­νω­τέ­ρας βί­ας
 • Ετοιμότητα προς εργασία (Απλή , Γνήσια)
 • Απασχόληση αλλοδαπών            

10. ΜΕΡΙΚΗ  & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής  και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Καθεστώς ασφάλισης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Κυρώσεις επί  εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου   εκτός ωραρίου εργασίας  

11. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Αποχή μισθωτού από την εργασία
 • Η Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού  με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4488/13.9.2017
 • Διακοπή εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης
 • Αποχώρηση  μισθωτού μετά συμπλήρωση 15ετους υπηρεσίας με τη συγκατάθεση του εργοδότη  

12. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 • Συμφωνημένος  και νόμιμος μισθός
 • Κατώτατα όρια αποδοχών
 • Επίδομα προϋπηρεσίας
 • Ο Υπολογισμός  των επιδομάτων  προϋπηρεσίας  μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Επίδομα γάμου
 • Αμοιβή εργατοτεχνίτη
 • Εξεύρεση ωρομισθίου εργατοτεχνίτη & υπαλλήλου
 • Νόμιμος μισθός  για υπολογισμό προσαυξήσεων Κυριακών, νυχτερινών  με  την περιέλευση της ΣΣΕ σε μετενέργεια
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό , των οφειλομένων προσαυξήσεων λόγω νυχτερινής , Κυριακάτικης απασχόλησης , λόγω υπερεργασίας κλπ
 • Bonus (πριμ παραγωγικότητας)
 • Οι οικειοθελείς παροχές
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί μη καταβολής δεδουλευμένων & λοιπών αποδοχών    

13. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  

 • Οι ημέρες  της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών
 • Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς
 • Κατάτμηση  της άδειας
 • Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια
 • Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας
 • Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στη μερική απασχόληση
 • Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στην εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης
 • Χρόνος χορήγησης της άδειας –  Χρόνος καταβολής των αποδοχών άδειας  και του επιδόματος άδειας
 • Το πλαίσιο χορήγησης της άδειας στους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άδεια
 • Ασθένεια και άδεια
 • Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής   ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό
 • Ειδικό βιβλίο αδειών

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 • Άδεια μητρότητας – τοκετού
 • Ειδική άδεια  προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια)
 • Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού
 • Άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών
 • Μετατροπή του   μειωμένου ωραρίου («άδειας») θηλασμού σε ισόχρονη άδεια
 • Γονική άδεια ανατροφής των παιδιών του μισθωτού
 • Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών του μισθωτού
 • Άδεια εκλογών
 • Άδεια σπουδαστών, μαθητών και φοιτητών    για συμμετοχή σε εξετάσεις
 • Άδεια αναπήρων
 • Συνδικαλιστικές άδειες
 • Εκπαιδευτική άδεια συνδικαλιστών
 • Άδεια απουσίας μισθωτών λόγω ασθένειας   εξαρτώμενων προσώπων  , νοσηλείας  και  σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
 • Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
 • Άδεια εξετάσεων σε  μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Άδεια σε μισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS
 • Άδεια γονέα παιδιού με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
 • Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του  ή αιμοκάθαρση
 • Άδεια σε εργαζόμενους μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
 • Μηχανογραφική άδεια
 • Άδεια λουτροθεραπείας
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων  της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις

15. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 • Γενικό πλαίσιο - Προϋποθέσεις χορήγησης
 • Ετήσια κανονική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών
 • Χρόνος χορήγησης  της άδειας άνευ αποδοχών και προϋπηρεσία
 • Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια άνευ αποδοχών

16. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 • Ωράριο εργασίας
 • Αλλαγή ωραρίου  και βλαπτική μεταβολή των όρων της σχέσης εργασίας
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών
 • Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία
 • Απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης  λόγω πληρότητας του ξενοδοχείου σε ποσοστό άνω του 70%
 • Υπερεργασία και υπερωρία - Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας
 • Διευθέτηση του χρόνου εργασίας των  ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Διακεκομμένο ωράριο εργασίας
 • Εργασία κατά βάρδιες  

17 . ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ -  ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

 • Ανυπαίτιο Κώλυμα    
 • Ασθένεια μισθωτού   
 • Αποδοχές ασθένειας
 • Ασθένεια  στη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος
 • Δικαιούμενες αποδοχές κατά το διάστημα του  τριημέρου  της  αναμονής και του επιπλέον χρόνου  ασθενείας
 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ - Υπολογισμός Ασφαλιστικών  εισφορών
 • Επίδομα ασθένειας
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας
 • Αποδοχές ασθενείας επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας
 • Βραχεία ασθένεια     
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας
 • Εργατικό ατύχημα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας    

18. ΑΡΓΙΕΣ  

 • Εξαιρέσιμες αργίες
 • Υποχρεωτικές αργίες
 • Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών      
 • Προαιρετικές αργίες  
 • Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες
 • Πρόσθετές ημέρες αργίας βάσει όρων εργασίας ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων (Εθνικής κλαδικής & τοπικών κλαδικών)

19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου       
 • Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου     
 • Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό  
 • Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση
 • Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων με  προειδοποίηση
 • Καταγγελία σύμβασης  ημερομισθίων
 • Αποζημίωση απολύσεως μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
 • Προϋποθέσεις  βάσει των οποίων δικαιούνται  αποζημίωσης απόλυσης οι   εποχιακά απασχολούμενοι  μισθωτοί  των ξενοδοχείων
 • Διάκριση υπαλλήλων εργατών
 • Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης
 • Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας
 • Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης
 • Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης
 • Α­πο­ζη­μί­ω­ση α­πό­λυ­σης μι­σθω­τών  που α­μεί­βο­νται με μι­σθό και ποσοστά
 • Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Καταγγελία σύμβασης αζημίως  λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου
 • Φο­ρο­λο­γί­α του πο­σού της α­πο­ζη­μί­ω­σης α­πό­λυ­σης
 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας  

20. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

 • Τακτικές αποδοχές και επιδόματα εορτών
 • Ε­πιδόματα  εορτών (Πάσχα και  Χρι­στου­γέν­νων)  μι­σθω­τών 
 • Επίδομα εορτών  μισθωτών   με σταθερό μισθό + bonus
 • Επίδομα εορτών  μισθωτών- υπαλλήλων   με μερική απασχόληση
 • Επιδόματα ε­ορ­τών  μι­σθω­τών  που βρί­σκο­νται σε δια­θε­σι­μό­τη­τα
 • Προσαυξήσεις ­επι­δομάτων  ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής υπερεργασιακής και υ­πε­ρωριακής α­πα­σχό­λη­σής
 • Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής   α­πα­σχό­λη­σής κα­τά τη νύ­χτα, τις Κυ­ρια­κές  και τις αρ­γί­ες  
 • Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών – Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών  ε­πι­δομάτων   εορτών

21. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

 • Υπόχρεοι υποβολής  εντύπων - Δυνατότητα πρόσβασης  στο Π.Σ. «Εργάνη» -  Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  έντυπα
 • Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
 • Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
 • Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
 • Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
 • Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με  χωρίς προειδοποίηση)»
 • Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
 • Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
 • Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
 • Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
 • Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής
 • Τι ισχύει με τις προθεσμίες υποβολής  εντύπων επί  δυσλειτουργίας του ΠΣ «Εργάνη»  

22. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Διοικητικές κυρώσεις  (άρθρο 24 Ν.3996/2011 & ΚΥΑ Δ1 632 /3.2.2011)
 • Ποινικές κυρώσεις  (άρθρο 28 Ν.3996/2011)
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης , ανασφάλιστης εργασίας  (άρθρα 5  έως  8 του Ν. 4554/2018)
 • Πρόστιμο επί μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης
 • Πρόστιμο επί απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου (Άρθρο 19, Ν. 4144/18.4.2013)
 • Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ  (Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)
 • Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
 • Άσκηση αίτησης θεραπείας     

23. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Γνήσια σύμβαση μαθητείας και  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου
 • Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ -  ΟΑΕΔ
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ
 • Πρακτική  άσκηση φοιτητών ΑΕΙ
 • Πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Τι ισχύει με τους πρακτικώς ασκούμενους στα ξενοδοχεία  

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας