Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας εργαζόμενων σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η ενημέρωση  για το πλαίσιο των όρων αμοιβής των μισθωτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,    με  ταυτόχρονη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά το  καθεστώς απασχόλησης  των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές  , με ειδική αναφορά στην  εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων καθώς  και των τοπικών κλαδικών ΣΣΕ ( Ρόδου , Ηρακλείου , Λασιθίου , Χανίων). Επίσης με αναφορά  στους    εποχιακά απασχολούμενους  ξενοδοχοϋπαλλήλους  , τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα χρονικά όρια εργασίας , τη μερική απασχόληση,  το πλαίσιο χορήγησης της άδειας , τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται  της  ασθένειας εργαζομένων, τους πρακτικά ασκούμενους στα ξενοδοχεία  κλπ. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 20 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

 • Πε­ριε­χό­με­νο των Σ.Σ.Ε.
 • Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Κλα­δι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων
 • Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων 
 • Αρχή  της εύνοιας υπέρ του μισθωτού
 • Αρχή της τάξης (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) - Διαδοχή ΣΣΕ
 • Μη επέκταση κλαδικών Συμβάσεων
 • Διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας κατ’ εφαρμογή  της απόφασης του ΣτΕ 2307/2014 & του άρθρου 4ου  Ν.4303/2014
 • Ένωση  προσώπων

2.    Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.          

 • Μη μισθολογικοί όροι  εργασίας
 • Μη  χορήγηση του επιδόματος γάμου  σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο
 • Θεσμικές  ρυθμίσεις  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

3.    ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94)
 • Ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας
 • Ποια η   διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου  γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994         
 • Ατομική  σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  

4.    ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής  στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» όσον αφορά  τους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Πότε υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης των εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40, του Ν.3986/2011  

5.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Γε­νι­κά πε­ρί κα­νο­νι­σμού ερ­γα­σί­ας
 • Οι όροι του Κανονισμού εργασίας, ως περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού
 • Κύ­ρω­ση των Κα­νο­νι­σμών ερ­γα­σί­ας  

6.    ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας
 • Η παροχή εξαρτημένης εργασίας  και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες
 • Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)
 • Συμβάσεις εργολαβίας . Ευθύνη αναθέτοντος  και  εργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9  Ν.4554/2018)    

7.  ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των  ξενοδοχοϋπαλλήλων με δεδομένο ότι έχει κηρυχθεί ως υποχρεωτική ,  η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων (π.χ. Ρόδου, Ηρακλείου , Λασηθίου, Χανίων)
 • Η διάκριση των όρων αμοιβής  και εργασίας  μισθωτών   που απασχολούνται σε κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων
 • Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους της  ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τι θα ισχύσει στη  περίπτωση επεκτασιμότητας  των συλλογικών ρυθμίσεων  μέσω της κήρυξης τους ως  υποχρεωτικών
 • Επίδομα τροφής & στέγης ξενοδοχοϋπαλλήλων  

8.    ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

 • Διευ­θυ­ντι­κό δι­καί­ω­μα ερ­γο­δό­τη
 • Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
 • Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας
 • Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης

9.    ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 • Παροχή πρόσθετης εργασίας
 • Απασχόληση  εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτήν ημέρα
 • Εκτός έδρας εργασία
 • Μετακίνηση  προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων
 • Απασχόληση εργαζόμενου   σε περιοχές εκτός της έδρας της επιχείρησης 
 • Απασχόληση κατά τις Κυριακές , αργίες & κατά τη νύχτα
 • Διαλείπουσα απασχόληση
 • Απασχόληση ανηλίκων
 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης
 • Δανεισμός εργαζόμενου
 • Απασχολούµενο προσωπικό σε  οικοδοµικές εργασίες σε ξενοδοχείο
 • Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
 • Επιπτώσεις από τη μη λειτουργία επιχείρησης και τη μη α­πα­σχό­λη­ση μι­σθω­τών για  λό­γους α­νω­τέ­ρας βί­ας
 • Ετοιμότητα προς εργασία (Απλή , Γνήσια)
 • Απασχόληση αλλοδαπών            

10. ΜΕΡΙΚΗ  & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής  και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Καθεστώς ασφάλισης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Κυρώσεις επί  εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου   εκτός ωραρίου εργασίας  

11. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Αποχή μισθωτού από την εργασία
 • Η Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού  με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4488/13.9.2017
 • Διακοπή εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης
 • Αποχώρηση  μισθωτού μετά συμπλήρωση 15ετους υπηρεσίας με τη συγκατάθεση του εργοδότη  

12. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 • Συμφωνημένος  και νόμιμος μισθός
 • Κατώτατα όρια αποδοχών
 • Επίδομα προϋπηρεσίας
 • Ο Υπολογισμός  των επιδομάτων  προϋπηρεσίας  μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Επίδομα γάμου
 • Αμοιβή εργατοτεχνίτη
 • Εξεύρεση ωρομισθίου εργατοτεχνίτη & υπαλλήλου
 • Νόμιμος μισθός  για υπολογισμό προσαυξήσεων Κυριακών, νυχτερινών  με  την περιέλευση της ΣΣΕ σε μετενέργεια
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό , των οφειλομένων προσαυξήσεων λόγω νυχτερινής , Κυριακάτικης απασχόλησης , λόγω υπερεργασίας κλπ
 • Bonus (πριμ παραγωγικότητας)
 • Οι οικειοθελείς παροχές
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί μη καταβολής δεδουλευμένων & λοιπών αποδοχών    

13. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  

 • Οι ημέρες  της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών
 • Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς
 • Κατάτμηση  της άδειας
 • Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια
 • Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας
 • Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στη μερική απασχόληση
 • Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στην εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης
 • Χρόνος χορήγησης της άδειας –  Χρόνος καταβολής των αποδοχών άδειας  και του επιδόματος άδειας
 • Το πλαίσιο χορήγησης της άδειας στους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άδεια
 • Ασθένεια και άδεια
 • Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής   ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό
 • Ειδικό βιβλίο αδειών

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 • Άδεια μητρότητας – τοκετού
 • Ειδική άδεια  προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια)
 • Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού
 • Άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών
 • Μετατροπή του   μειωμένου ωραρίου («άδειας») θηλασμού σε ισόχρονη άδεια
 • Γονική άδεια ανατροφής των παιδιών του μισθωτού
 • Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών του μισθωτού
 • Άδεια εκλογών
 • Άδεια σπουδαστών, μαθητών και φοιτητών    για συμμετοχή σε εξετάσεις
 • Άδεια αναπήρων
 • Συνδικαλιστικές άδειες
 • Εκπαιδευτική άδεια συνδικαλιστών
 • Άδεια απουσίας μισθωτών λόγω ασθένειας   εξαρτώμενων προσώπων  , νοσηλείας  και  σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
 • Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
 • Άδεια εξετάσεων σε  μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Άδεια σε μισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS
 • Άδεια γονέα παιδιού με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
 • Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του  ή αιμοκάθαρση
 • Άδεια σε εργαζόμενους μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
 • Μηχανογραφική άδεια
 • Άδεια λουτροθεραπείας
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων  της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις

15. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 • Γενικό πλαίσιο - Προϋποθέσεις χορήγησης
 • Ετήσια κανονική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών
 • Χρόνος χορήγησης  της άδειας άνευ αποδοχών και προϋπηρεσία
 • Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια άνευ αποδοχών

16. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 • Ωράριο εργασίας
 • Αλλαγή ωραρίου  και βλαπτική μεταβολή των όρων της σχέσης εργασίας
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών
 • Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία
 • Απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης  λόγω πληρότητας του ξενοδοχείου σε ποσοστό άνω του 70%
 • Υπερεργασία και υπερωρία - Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας
 • Διευθέτηση του χρόνου εργασίας των  ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Διακεκομμένο ωράριο εργασίας
 • Εργασία κατά βάρδιες  

17 . ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ -  ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

 • Ανυπαίτιο Κώλυμα    
 • Ασθένεια μισθωτού   
 • Αποδοχές ασθένειας
 • Ασθένεια  στη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος
 • Δικαιούμενες αποδοχές κατά το διάστημα του  τριημέρου  της  αναμονής και του επιπλέον χρόνου  ασθενείας
 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ - Υπολογισμός Ασφαλιστικών  εισφορών
 • Επίδομα ασθένειας
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας
 • Αποδοχές ασθενείας επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας
 • Βραχεία ασθένεια     
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας
 • Εργατικό ατύχημα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας    

18. ΑΡΓΙΕΣ  

 • Εξαιρέσιμες αργίες
 • Υποχρεωτικές αργίες
 • Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών      
 • Προαιρετικές αργίες  
 • Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες
 • Πρόσθετές ημέρες αργίας βάσει όρων εργασίας ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων (Εθνικής κλαδικής & τοπικών κλαδικών)

19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου       
 • Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου     
 • Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό  
 • Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση
 • Καταγγελία σύμβασης  υπαλλήλων με  προειδοποίηση
 • Καταγγελία σύμβασης  ημερομισθίων
 • Αποζημίωση απολύσεως μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
 • Προϋποθέσεις  βάσει των οποίων δικαιούνται  αποζημίωσης απόλυσης οι   εποχιακά απασχολούμενοι  μισθωτοί  των ξενοδοχείων
 • Διάκριση υπαλλήλων εργατών
 • Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης
 • Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας
 • Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης
 • Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης
 • Α­πο­ζη­μί­ω­ση α­πό­λυ­σης μι­σθω­τών  που α­μεί­βο­νται με μι­σθό και ποσοστά
 • Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Καταγγελία σύμβασης αζημίως  λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου
 • Φο­ρο­λο­γί­α του πο­σού της α­πο­ζη­μί­ω­σης α­πό­λυ­σης
 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας  

20. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

 • Τακτικές αποδοχές και επιδόματα εορτών
 • Ε­πιδόματα  εορτών (Πάσχα και  Χρι­στου­γέν­νων)  μι­σθω­τών 
 • Επίδομα εορτών  μισθωτών   με σταθερό μισθό + bonus
 • Επίδομα εορτών  μισθωτών- υπαλλήλων   με μερική απασχόληση
 • Επιδόματα ε­ορ­τών  μι­σθω­τών  που βρί­σκο­νται σε δια­θε­σι­μό­τη­τα
 • Προσαυξήσεις ­επι­δομάτων  ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής υπερεργασιακής και υ­πε­ρωριακής α­πα­σχό­λη­σής
 • Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής   α­πα­σχό­λη­σής κα­τά τη νύ­χτα, τις Κυ­ρια­κές  και τις αρ­γί­ες  
 • Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών – Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών  ε­πι­δομάτων   εορτών

21. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

 • Υπόχρεοι υποβολής  εντύπων - Δυνατότητα πρόσβασης  στο Π.Σ. «Εργάνη» -  Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  έντυπα
 • Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
 • Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
 • Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
 • Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
 • Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με  χωρίς προειδοποίηση)»
 • Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
 • Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
 • Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
 • Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
 • Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής
 • Τι ισχύει με τις προθεσμίες υποβολής  εντύπων επί  δυσλειτουργίας του ΠΣ «Εργάνη»  

22. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Διοικητικές κυρώσεις  (άρθρο 24 Ν.3996/2011 & ΚΥΑ Δ1 632 /3.2.2011)
 • Ποινικές κυρώσεις  (άρθρο 28 Ν.3996/2011)
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης , ανασφάλιστης εργασίας  (άρθρα 5  έως  8 του Ν. 4554/2018)
 • Πρόστιμο επί μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης
 • Πρόστιμο επί απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου (Άρθρο 19, Ν. 4144/18.4.2013)
 • Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ  (Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)
 • Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
 • Άσκηση αίτησης θεραπείας     

23. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Γνήσια σύμβαση μαθητείας και  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου
 • Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ -  ΟΑΕΔ
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ
 • Πρακτική  άσκηση φοιτητών ΑΕΙ
 • Πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Τι ισχύει με τους πρακτικώς ασκούμενους στα ξενοδοχεία  

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

έξι + έξι =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας