Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Καταγραφή και ανάλυση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και της κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εργασίες τέλους χρήσης -  Οργάνωση διαδικασίας, έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων
 • Κατάρτιση Πίνακα διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης
 • Πάγια (Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία, απομείωση –υπολογισμός, εγγραφές)
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Απογραφή, επιμέτρηση αποθεμάτων (απαλλαγή, μέθοδοι, μεταβολή)
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές
 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
 • Διανομή κερδών, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
 • Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμειακές Ροές
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας