Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Καταγραφή και ανάλυση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και της κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εργασίες τέλους χρήσης -  Οργάνωση διαδικασίας, έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων
 • Κατάρτιση Πίνακα διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης
 • Πάγια (Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία, απομείωση –υπολογισμός, εγγραφές)
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Απογραφή, επιμέτρηση αποθεμάτων (απαλλαγή, μέθοδοι, μεταβολή)
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές
 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
 • Διανομή κερδών, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται
 • Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμειακές Ροές
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εφτά + δύο =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας