Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων

σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1055/2018 της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ειδικά για λογιστές / λογιστικά γραφεία

Στόχος του Σεμιναρίου: Η παρουσίαση της αυτοματοποιημένης / απλοποιημένης διαδικασίας όπως προβλέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η λειτουργία της πλατφόρμας.

Παρουσίαση της ΠΟΛ 1223/ 29.12.2017 όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ  1116/2018 και την ΠΟΛ. 1188/2018

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Ορκωτούς Ελεγκτές
  • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
  • Επιχειρηματίες
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ερμηνεία και παρουσίαση των κάτωθι Υπουργικών Αποφάσεων:

Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 32320/1841/10.7.2017 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 [ΦΕΚ Β 2360/11.07.2017]

ΑΑΔΕ Απόφαση υπ’αριθ. ΠΟΛ. 1105/12.07.2017, Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικοτέρων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 [ΦΕΚ 2426/Β/14.7.2017]

ΑΑΔΕ Απόφαση υπ’αριθ. ΠΟΛ. 1124/31.07.2017, Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 και της κατ’ εξουδιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 15 νου ν.4469/2017 εκδοθείσας απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής. 

ΚΕΑΟ Εγκύκλιος  υπ’ αρ.πρωτ. Γ36/518/22.9.2017, Καθορισμός της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017. 

Κ.Υ.Α. αριθ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4158/29.11.2017) Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφιελών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄4158/29.11.2017), αφορά οφειλές προς Δημόσιο και ΚΕΑΟ

Υπ. Εργασίας Απόφαση 62134/4100/29.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4660/29.12.2017) Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Υπ. Οικονομικών Απόφαση εγκύκλιος ΠΟΛ. 1055/2018 της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)».

2. Παρουσίαση της λειτουργίας της πλατφόρμας.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας