Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Data Protection Officer (DPO)

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer  - DPO) αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις προβλέψεις και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αλλά και όλα τα συναφή ζητήματα κυβερνοασφάλειας, νομοθεσίας και οργάνωσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Διευθυντές HR
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δυνητικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Διευθυντές τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)
 • Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Τεχνικούς Διευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s)
 • Υπεύθυνους Μηχανογράφησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η Ενότητα - Εισαγωγή

 • Η εξέλιξη του Δικαίου, της νομολογίας και της τεχνολογίας (από την σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης στον GDPR)
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί του GDPR
 • Εμπλεκόμενα Μέρη
 • Υπεύθυνοι επεξεργασίας (data controllers)
 • Εκτελούντες την επεξεργασία (data processors)
 • Έκταση ευθύνης
 • Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας
 • Εκπρόσωποι υπευθύνων & εκτελούντων μη εγκατεστημένων στην Ένωση
 • Ποιούς αφορά ο GDPR (ουσιαστικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογής)
 • Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο GDPR
 • Ελληνική έννομη τάξη: το σχέδιο νόμου για την προστασία Δ.Π.Χ.
 • Σχετική νομοθεσία (E-privacy, Ν.3471/2006, Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012)

2η Ενότητα - Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΤήρηση βασικών αρχών

Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία

Τήρηση βασικών Αρχών

 • Νομιμότητα-Αντικειμενικότητα-Διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων
 • Ακρίβεια δεδομένων
 • Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων
 • Λογοδοσία

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

 • Συγκατάθεση
 • Εκτέλεση Σύμβασης
 • Έννομη υποχρέωση
 • Ζωτικό Συμφέρον
 • Δημόσιο Συμφέρον
 • Έννομο Συμφέρον

Δικαιώματα υποκειμένου

 • Ανάκληση της ήδη δοθείσας συναίνεσης
 • Ενημέρωση
 • Παροχή πληροφοριών
 • Πρόσβαση στα δεδομένα & λήψη αντιγράφου
 • Διόρθωση
 • Διαγραφή
 • Περιορισμός της επεξεργασίας
 • Φορητότητα
 • Εναντίωση

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

 • Εφαρμογή μέτρων προστασίας των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (by design and by default)
 • Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)
 • Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων
 • Εκπόνηση και τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας
 • Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

Υποχρεώσεις σε περίπτωση παραβίασης

 • Διαπίστωση παραβίασης - ενέργειες
 • Περιεχόμενο και τρόπος ενημέρωσης της αρχής
 • Ανακοίνωση στο υποκείμενο (προϋποθέσεις – τρόπος)

Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας

 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριώνo
 • Επεξεργασία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (συνδυασμό με την οδηγία ΕΕ 2016/680)
 • Επεξεργασία χωρίς εξακρίβωση ταυτότητας

Στοιχεία απόδειξης συμμόρφωσης

 • Κώδικας δεοντολογίας
 • Μηχανισμοί πιστοποίησης
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

 • Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας
 • Διαβιβάσεις στις Η.Π.Α. (privacy shield)
 • Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες
 • Ειδικές περιπτώσεις διαβιβάσεων
 • Διεθνής Συνεργασία

Κυρώσεις

 • Κριτήρια επιβολής κυρώσεων
 • Καταγγελία
 • Πραγματική διοικητική προσφυγήo Διοικητικά πρόστιμα
 • Δικαίωμα αστικής αποζημίωσης
 • Εκχώρηση δικαιωμάτων υποκειμένου σε Μ.Κ.Ο.
 • Ποινικές κυρώσεις

Ειδικά θέματα

 • Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 (ρόλος, γνώμες)
 • Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων και εθνικών αρχών

3η Ενότητα - GDPO & Εποπτικές ΑρχέςΠρουποθέσεις ορισμού

 • Προϋποθέσεις ορισμού
 • Υποχρεώσεις και καθήκοντα
 • Εγγυήσεις ανεξαρτησίας
 • Έκταση ευθύνης

Εποπτικές Αρχές

 • Εθνική Εποπτική Αρχή (αρμοδιότητες, καθήκοντα, εξουσίες)
 • Επικεφαλής εποπτική αρχή (έννοια, μηχανισμός μίας στάσης)
 • Συνεργασία Εθνικών Αρχών – Μηχανισμός Συνεκτικότητας
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Συνεργασία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και Εθνικής Εποπτικής Αρχής

4η Ενότητα - Τεχνολογίες & Ασφάλεια Πληροφοριών Βασικά θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών

Βασικά θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Δίκτυα και μεταφορά δεδομένων
 • Διαδίκτυο και μηχανές αναζήτησης
 • Οι τεχνολογίες του σήμερα

Ασφάλεια δεδομένων και ΓΚΠΔ

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια δεδομένων
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Βασικοί κανόνες ασφάλειας
 • Συνήθεις κυβερνοεπιθέσεις
 • Μέτρα ασφαλείας και μετριασμού της πιθανότητας παραβίασης
 • Κρυπτογραφία
 • Ψευδωνυμοποίηση
 • Ελαχιστοποίηση
 • Ανωνυμοποίηση
 • Προστασία εξ ορισμού και από το σχεδιασμό

Αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας

 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Ανάγκες της επιχείρησης
 • Αξιοπιστία της πληροφοριακής υποδομής Αξιοπιστία λογισμικού

Διαχείριση Κινδύνου και επιχειρησιακή συνέχεια

 • Εντοπισμός κινδύνου
 • Αξιολόγηση και ανάλυση κινδύνου
 • Αντιμετώπιση κινδύνου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του κινδύνου
 • Κίνδυνοι για την επιχειρησιακή συνέχεια
 • Επιπτώσεις στην επιχειρησιακή δραστηριότητα
 • Σχεδιασμός πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας
 • Εφαρμογή της πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας

5η Ενότητα - Βήματα Συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔΕκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Γνωστοποίηση του κανονισμού σε διοικητικό επίπεδο
 • Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Οργάνωση ομάδας έργου

Σχεδιασμός και καθορισμός στρατηγικής

Καταγραφή δραστηριοτήτων – Αρχείο δραστηριοτήτων

 • Απαραίτητα πεδία
 • Συνιστώμενα πεδία
 • Μεθοδολογίες καταγραφής

Διαγραμματική αποτύπωση δραστηριοτήτων

 • Μεθοδολογική προσέγγιση
 • Εργαλεία σχεδιασμού διαγραμμάτων ροής δεδομένων

Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης – Gap analysis

Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου (DPIA)

 • Κριτήρια υπό τα οποία η εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων απαιτείται ή συνιστάται ή δεν απαιτείται
 • Μεθοδολογίες και εργαλεία εκτέλεσης

Σχέδιο δράσης

Υλοποίηση

 • Τεχνική υλοποίηση άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου
 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
 • Πολιτική επικαιροποίησης των δεδομένων
 • Πολιτική διαχείρισης των δεδομένων
 • Πολιτική ασφαλείας των δεδομένων
 • Μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων/σημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Αντιμετώπιση  περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παγκόσμια πρότυπα ISO

Επίβλεψη συμμόρφωσης

Αξιολόγηση ετοιμότητας προσωπικού

6η Ενότητα - Case StudiesΑνάλυση πραγματικών περιστατικών

 • Ανάλυση πραγματικών περιστατικών
 • Εικονική εκτέλεση όλων των απαραίτητων βημάτων για πραγματικές διεργασίες

7η Ενότητα - Προετοιμασία για ΕξετάσειςΔιεξαγωγή εξέτασης

 • Διεξαγωγή εξέτασης
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση απαντήσεων
 • Επίλυση αποριών

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας