Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Όλες οι Τροποποιήσεις στις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών

(Ν.4412/16) - Βάσει των Διατάξεων του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α'/01-04-2019)

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εταιρείες και τα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τις νεότερες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Έναρξη Διαδικασίας Σύμβασης
 • Εκκρεμείς Διαδικασίες
 • Εξαίρεση Διαδικασιών από το ΕΣΗΔΗΣ
 • ΚΗΜΔΗΣ :Τι αλλάζει στις  εντολές πληρωμής
 • Εγγυήσεις: Τι αλλάζει σε σχέση με το δικαίωμα προαίρεσης
 • Συμφωνίες –πλαίσιο και προληπτικός έλεγχος
 • Ψηφιακές υπογραφές: μέχρι πόσες ημέρες προ της καταληκτικής ημ/νίας μπορούν να υπογράφουν οι οικονομικοί φορείς το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
 • Ποιοι οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπογράφουν ψηφιακά την προσφορά τους
 • Αποδεικτικά μέσα: αλλαγές ως προς την επάρκεια των εγγράφων νομιμοποίησης (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
 • Τεχνικές Προσφορές: τι αλλαγές προβλέπονται ως προς το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών
 • Τι αλλάζει στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Δικαιολογητικά μειοδοσίας/κατακύρωσης: τροποποιήσεις ως προς τις προθεσμίες υποβολής των εν λόγω εγγράφων καθώς και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων παράτασης υποβολής τους
 • Συνοπτικοί Διαγωνισμοί: Τι αλλάζει
 • Αλλαγή στις προθεσμίες διαδικασιών σύμβασης κάτω των ορίων
 • Αλλαγές στη διαδικασία ενστάσεων – Δικαστική Προστασία
 • Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους
 • Εισαγωγή νέων τρόπων πληρωμής για την πληρωμή του αναδόχου
 • Αλλαγές στην παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Χρήση νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδοσίας και κατακύρωσης από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στον τρόπο παραλαβής των υπηρεσιών ή παραδοτέων από τις Επιτροπές Παραλαβής
 • Αλλαγές στις  προθεσμίες για την έκδοση Αποφάσεων έγκρισης των Πρακτικών αξιολόγησης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας