Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

OAED-500x330.png ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Πλαϊνό μενού

ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2020 - Β (05-12/2020)

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2020 εδώ.

Έναρξη εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2020 Β

Ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/05/2020, λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για υποβολή προγραμμάτων Εγκυκλίου 0,24 έτους 2020 - ΦΑΣΗ Β, και η εφαρμογή δέχεται υπολβολές προγραμμάτων. Έχει προστεθεί ένας επιπλέον έλεγχος , μέσω ΕΡΓΑΝΗ, για την διασταύρωση και επιβεβαίωση των εργαζομένων που δηλώνονται στο σύστημα - ότι δηλαδή είναι εργαζόμενοι της Επιχείρησης. Εάν καταρτιζόμενος δεν είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ, το σύστημα ΛΑΕΚ δεν θα τον δέχεται ( η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα). Επίσης διευκρινίζουμε ότι τα εξ αποστάσεως ,με την διαδικασία που είχε επιτραπεί λόγω COVID19, ήταν προσωρινή , και δεν ισχύει πλέον.

Αναβολή επανέναρξης ΛΑΕΚ 0,24%

Ανακοίνωση: 28/05/2020

Η επανέναρξη του ΛΑΕΚ 0,24% για χρήση από τις επιχειρήσεις για υποβολή προγραμμάτων αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους. Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για το πότε θα ανοίξει.

Επανέναρξη ΛΑΕΚ 0,24%

Ανακοίνωση: 19/05/2020

Με βάση τις αλλαγές της Εγκυκλίου και τον τρόπο διαχείρισης, το Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ θα μπορεί να παραδοθεί σε χρήση από τις Επιχειρήσεις για Υποβολή προγραμμάτων την Παρασκευή 29/05/2020.

Ανακοίνωση

Ημερομηνία: 13/05/2020

Τίτλος: ΔΙΑΚΟΠΉ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2020

Όπως γνωρίζετε από τις 11/03/2020 ανεστάλησαν, λόγω της πανδημίας, όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στη χώρα, καθώς και τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Με την 11/03/2020 ανακοίνωση μας, σας ενημερώσαμε για τις διαδικασίες που οφείλατε να ακολουθήσετε. Στις 17-05-2020 ολοκληρώνεται ο χρόνος υλοποίησης της τρέχουσας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2020. Μετά τις 18/5/2020 και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24-Β φάση. Ως εκ τούτου θα αποπληρωθούν μόνο οι ώρες των προγραμμάτων έως την διακοπή της πρώτης εγκυκλίου. Για τις υπόλοιπες ώρες κατάρτισης, θα πρέπει να κατατεθούν νέα προγράμματα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που προβλέπονται από την ΚΥΑ 51888/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 1739/Β/6-5-2020). Βασικό στοιχείο της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τα 15 άτομα με τουλάχιστον 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση. Επομένως στη βάση της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24 -Β φάσης, όλα τα προγράμματα οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτή την παραδοχή. Για φορείς, οι οποίοι παρά την απαγόρευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενημέρωσης από τον ΟΑΕΔ, εξακολούθησαν να υλοποιούν προγράμματα δια ζώσης, κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, οι συγκεκριμένες ώρες πραγματοποιήθηκαν είναι εκτός διαδικασίας και δε θα αποπληρωθούν. Η τιμολόγηση θα γίνει μόνο με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως 11-03-2020. Τα προγράμματα e-learning καθώς και τα μεταπτυχιακά των ΑΕΙ που μετατράπηκαν σε εξ αποστάσεως, με την υφιστάμενη σύνθεση συμμετεχόντων, ολοκληρώνονται στις 17-05-2020. Για τη συνέχιση τους θα επανυποβληθεί αίτημα προσαρμοσμένο στους κανόνες της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Για αυτά τα προγράμματα η τιμολόγηση θα γίνει μόνο με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως και 17-05-2020. Για τα συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ που μετατράπηκαν σε εξ αποστάσεως, οφείλουν οι φορείς ως τις 20-05-2020, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου να ενημερώσουν σχετικώς την αρμόδια διεύθυνση (όπως ζητήθηκε με την από 06/05/2020 ανακοίνωση) διαφορετικά κινδυνεύουν να ακυρωθούν. Για τα δια ζώσης προγράμματα που ανέστηλαν την υλοποίησή τους, με βάση τις ανακοινώσεις , στις 11-03-2020, η τιμολόγηση θα γίνει με βάση τις ώρες που υλοποιήθηκαν έως 11-03-2020. Οι νέες παραμετρικές αλλαγές που αφορούν την εγκύκλιο 0,24 θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νέα εγκύκλιο. Είναι σαφές, με βάση τα παραπάνω ότι η ισχύουσα εγκύκλιος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2020.
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόµενοι σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ , έως και την 20/12/2020.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ µε αριθµ.115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην Ανακατανοµή των εισφορών µεταξύ Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας» προβλέπονται τα εξής:

«Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων εισφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας − Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόµενων εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και 30% για τα επόµενα έτη και για κάθε Οργανισµό. Τα ποσά των συνεισπραττόµενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισµούς µειωµένα κατά τα ανωτέρω ποσοστά.»

Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2020, διαµορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2020, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2020.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2019, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2020.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2019, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2020.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας