Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

MBA in Accounting and Finance

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά

Πλαϊνό μενού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Accounting and Finance) έχει σχεδιασθεί από το International Telematic University Uninettuno με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και μάνατζερς στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες και εμπειρίες από νεοεμφανιζόμενες πηγές γνώσης, επιτρέποντας τις συγκριτικές μελέτες μεταξύ διαφορετικών χωρών και συστημάτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά θα προσπαθήσει να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο δυναμικό αυτό περιβάλλον.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου και των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα των λογιστικών – χρηματοοικονομικών και άλλων συναφών υπηρεσιών.

Πληροφορίες σχετικά με MBA στη σελίδα του Πανεπιστημίου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Accounting and Finance) απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες της λογιστικής και μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή έχουν την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών δημόσιων ή ιδιωτικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική Πολιτική

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των κύριων παραγόντων που οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση. Μέσω του μαθήματος ερευνώνται τα βασικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στον καθορισμό των κανόνων στην παγκόσμια οικονομία, στο πολιτικό και πολιτιστικό προσκήνιο. Ένα εξειδικευμένο τμήμα του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης κάποιων «αναδυόμενων οικονομιών» ή αναπτυσσόμενων χωρών στην Νότιο Ανατολική Ασία και στην Νότια Αμερική.

2. Ελεγκτική και Διασφάλιση

Η ενότητα αυτή εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του εξωτερικού ελέγχου και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Θα ληφθούν υπόψη τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική πτυχή της διαδικασίας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στην οργάνωση του επαγγέλματος, του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους επαγγελματίες και των παραγόντων που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της πρακτικής των ελεγκτικών και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης.

3. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Αυτή η ενότητα διερευνά σε μεγαλύτερο βάθος την χρηματοοικονομική αναφορά από την πλευρά των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές στην ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για εργασίες όπως ανάλυση και αντιμετώπιση πιστωτικού κινδύνου, αποφάσεις δανεισμού και επενδύσεων και άλλες αποφάσεις που βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία. Οι σπουδαστές αποκτούν άριστη κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών καταγραφής και ως εκ τούτου είναι σε θέση να ερμηνεύουν διάφορες γνωστοποιήσεις τεκμηριωμένα. Επίσης, μαθαίνουν να συγκρίνουν τα οικονομικά των εταιρειών, να κατανοούν τις ταμειακές ροές και να αντιλαμβάνονται τα βασικά ζητήματα αποδοτικότητας και τις έννοιες ανάλυσης κινδύνου. Τελικά, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτή την ενότητα αναπτύσσουν μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση στην έρευνα, ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

4. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου

Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες διαδικτύου, τον τρόπο να χειρίζονται διαδικτυακές πλατφόρμες και να χρησιμοποιούν προηγμένες και περισσότερο εξελιγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εξελίσσουν νέες διαδικτυακές εφαρμογές.

5. Στρατηγική Διαχείριση Κόστους

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ ανάλυσης κόστους και στρατηγικής και πώς αυτή διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία στρατηγικής διαχείρισης. Με βάση τις έννοιες της στρατηγικής διαχείρισης, η ενότητα αναλύει τα επιχειρησιακά ζητήματα από χρηματοοικονομική προοπτική και προσπαθεί να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ της ανάλυσης κόστους και των τομέων στρατηγικής διαχείρισης όπως: την ανάλυση της αλυσίδας αξίας, την ανάλυση στρατηγικής τοποθέτησης και την ανάλυση των παραγόντων κόστους, καταλήγοντας έτσι στο θέμα της στρατηγικής διαχείρισης του κόστους. Η στρατηγική διαχείριση του κόστους παρουσιάζεται επίσης ως εργαλείο υποστήριξης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οργανωτικών στρατηγικών.

6. Διδακτική Ενότητα Επιλογής – Λοιπές Δραστηριότητες (δεξιότητες Η/Υ, πρακτικές ασκήσεις, πρόσθετες γλώσσες, κλπ)

7. Ερευνητικές Μέθοδοι

H διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση του πλαισίου των ερευνητικών μεθόδων. Βασισμένη στα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες από ερευνητική σκοπιά και προσεγγίζονται αυστηρά οι ερευνητικές διαδικασίες ενώ προετοιμάζονται οι φοιτητές προκειμένου να εκπονήσουν μια ερευνητική μεταπτυχιακή διατριβή ή ένα ερευνητικό έργο. Επίσης, παρουσιάζονται οι ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις ως στρατηγικά μεθοδολογικά εργαλεία. Τέλος, η διδακτική ενότητα καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές για κριτική αξιολόγηση της δημοσιευμένης έρευνας αλλά ταυτόχρονα βοηθά τους φοιτητές να δημοσιεύσουν τη δική τους προσωπική εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΑ

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ένα πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μέσα από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: ψηφιοποιημένα μαθήματα μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων με σημειώσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπέρ -συνδέσεις σε κείμενα βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, εκφωνήσεις ασκήσεων και λίστες επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα δυναμικών συνδέσμων προσδίδει στα διαδικτυακά μαθήματα έναν χαρακτήρα εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα σε άλλο, ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του ιδίου μαθήματος, ανάμεσα σε υλικό για την ίδια θεματική ενότητα διαδικτυακής διδασκαλίας.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Epsilon Net College, λειτουργεί μια άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους ακαδημαϊκών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών.

Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω Η/Υ και Wi-Fi), είναι ο χώρος όπου οι σπουδαστές του Κολεγίου μπορούν να επιδοθούν απερίσπαστοι στην εργασία τους.

Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονες εκδόσεις βιβλίων, e-books, επιστημονικά περιοδικά και εγχειρίδια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in ACCOUNTING & FINANCE) προσφέρεται με τη μέθοδο της Μικτής Διδασκαλίας (Blended Learning) η οποία συνδυάζει την διά ζώσης και την εξ αποστάσεως μάθηση εμπλουτισμένη ταυτόχρονα με την πιο πρωτοποριακή μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η διδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, στην ενότητα «Master» της ιστοσελίδας: www.uninettunouniversity.net , το πρώτο παγκοσμίως portal όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε έξι γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Πολωνικά και Ελληνικά. Η υιοθέτηση του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι αρωγός στην μετεξέλιξη:

  • Από τον κεντρικό ρόλο του καθηγητή σε αυτόν του φοιτητή
  • Από την απλή μετάδοση της γνώσης στην οικοδόμηση της γνώσης
  • Από το παθητική και ανταγωνιστική γνώση στην ενεργητική και γνώση συνεργασίας.

Οι φοιτητές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εκμάθησης και μπορούν να διαβάσουν όποτε και όπου και αν επιθυμούν. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καθοδηγούνται από το ενεργό διαδικτυακό σύστημα, το οποίο παρέχει δυνατότητες εκμάθησης που βασίζονται στο σύνολο των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Εμπλουτίζεται η φοίτησή τους με εργαλεία που θα τους είναι αρωγοί στην σπουδή του επιλεγμένου τους αντικειμένου. Η διαδικτυακή βοηθητική διδασκαλία είναι οργανωμένη σε ομάδες φοιτητών, με ένα εξελιγμένο σύστημα ημερολογίου, που είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται κάθε φοιτητή ως ξεχωριστή μονάδα, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας