Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

FA Distance - Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Τα μαθήματα – σεμιναρία χαρακτηρίζονται ως «Πρακτικά Γραφεία» δεδομένης της φυσιογνωμίας τους και της βαρύτητας που δίνεται στη πρακτική πλευρά των θεμάτων που πραγματεύονται

Πλαϊνό μενού

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Ενότητα 1η : Νομοθετικό Πλαίσιο

  • Νέα Εργατική Νομοθεσία
  • Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία
  • Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
  • Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
  • Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
  • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.
  • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
  • Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
  • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
  • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
  • Ωράρια εργασίας - μεταβολές 

Ενότητα 2η : Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα 

  • Αναλυτικοί υπολογισμοί – παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
  • Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις
  • Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου
  • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης
  • Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, Φ.Μ.Υ., Εκκαθάριση
  • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών
  • Υπολογισμός Α.Π.Δ., Προσωρινής & Οριστικής Φ.Μ.Υ.
  • Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις 

Ενότητα 3η : Επίκαιρα Θέματα 

  • Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
  • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
  • Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
  • Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
  • Πρακτική Τ.Ε.Ι., Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ.
  • Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  • Συμπλήρωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  • Συμπλήρωση αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2)
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
  • Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Ν)
  • Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1)
  • Κατηγορίες εισοδημάτων (α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου)
  • Προσδιορισμός αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (Γενικά, Αυτοκίνητα, Λοιπές δαπάνες, Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης, Ανάλωση κεφαλαίου, εξαιρέσεις από την εφαρμογή του τεκμηρίου)
  • Ποσά που αφαιρούνται από το φόρο
  • Συμψηφισμός ζημιών χρήσης

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

  • Λογιστική - φορολογική βάση
  • Απογραφή αποθεμάτων, μέθοδοι επιμέτρησης κόστους κτήσης αποθεμάτων
  • Αποσβέσεις παγίων στοιχείων, Μισθώσεις
  • Χειρισμός ειδικών θεμάτων (επιμέτρηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.,προβλέψεις κ.λπ.)
  • Έλεγχοι για το κλείσιμο της χρήσης
  • Τακτοποίηση λογ/σμών πριν το κλείσιμο
  • Μερισμός δαπανών
  • Κλείσιμο λογαριασμών, εξαγωγή αποτελέσματος χρήσης
  • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
  • Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης
  • Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου
  • Διανομή κερδών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
  • Προσάρτημα - Πληροφορίες που περιλαμβάνει
  • Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • Γενικά: Οντότητες, Σχέδιο λογαριασμών, Κανόνες επιμέτρησης, διαφορές ΕΓΛΣ -ΕΛΠ
  • Πάγια: Αγορά - πώληση – καταστροφή, ιδιοπαραγωγή, αποσβέσεις, απομειώσεις αξίας, εύλογη αξία
  • Αποθέματα: Επιμέτρηση αποθεμάτων, αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις, αυτoπαραδόσεις, καταστροφές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές
  • Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, χρεώστες διάφοροι, προκαταβολές, μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
  • Καθαρή θέση: Σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, αποθεματικά, αποτελέσματα εις νέο, προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, επιχορηγήσεις παγίων
  • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Λογαριασμός Φ.Π.Α., ασφαλιστικοί οργανισμοί, τραπεζικά δάνεια, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
  • Έξοδα: Μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, διάφορα έξοδα, φόροι- τέλη 
  • Έσοδα: Πωλήσεις-επιστροφές, επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις λειτουργικών εξόδων, παρεπόμενα έσοδα, μέθοδοι επιμέτρησης εσόδων
  • Βιβλία και Στοιχεία: Όρια Τήρησης απλογραφικών/διπλογραφικών Βιβλίων, Διακίνηση- Έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Τιμολόγηση
  • Φ.Π.Α.: Δήλωση Φ.Π.Α. – Ανάλυση κωδικών, συντελεστές, Pro – rata, δώρα – δείγματα – αυτοπαραδόσεις

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας