Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

ACTA.png ACTA - Aristotle Certification - Training and Assesment

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πλαϊνό μενού

Η Εταιρεία

Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρνεται στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης της χώρας μας για πιστοποίηση της γνώσης,των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Η κατοχή και η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προ- ώθηση της καινοτομίας,της παραγωγικότητας και της ικανότητας ενός ατόμου να ενταχθεί, αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας.

Οι πιστοποιήσεις τηςACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Με συνέπεια και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού, η ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης αλλά και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη γιατί:

 • Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Εξασφαλίζει, με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο, το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου
 • Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του
 • Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας
 • Είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή η ACTA, ως Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα δυναμικό και αξιόπιστο συνεργάτη, που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κάλυψη των αναγκών που διαμορφώνονται προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.

Γιατί ACTA

 • Έχει ιδρυθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 • Πιστοποιημένος Φορέας από Ε.Ο.Π.Π.E.Π. Με την υπ’ αριθμό Γ/12017/18-5- 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/1-12-2005 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 • Διαπιστευμένος Φορέας από Ε.ΣΥ.Δ. Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594, αρμόδιο δυνάμει του ν.3066/2002 εθνική αρχή εποπτευόμενο από το υπουργείο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων με επίσημα πεδία εφαρμογής:
 • Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ σε

  • Επεξεργασία κειμένου

  • Υπολογιστικά φύλλα

  • Υπηρεσίες διαδικτύου

  • Βάσεις δεδομένων

  • Παρουσιάσεις

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό

 • Διαθέτει το μεγαλύτερο φάσμα πιστοποιητικών 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας