Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών Προσώπων)

Ειδικά θέματα δαπανών - φορολόγησης δικαιωμάτων – μερισμάτων – τόκων – Συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων του Ν. 4172/2013 και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση των νέων διατάξεων από τους συμμετέχοντες καθώς και η επίλυση όλων των φορολογικών ερωτημάτων των συμμετεχόντων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα θέματα που ενδεικτικά θα αναλυθούν, είναι:

 • Αντικείμενο της φορολογίας - Υποκείμενα του φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος Φορολογική κατοικία – Εισόδημα στην ημεδαπή / αλλοδαπή
 • Μόνιμη εγκατάσταση – Πώς ορίζεται, τι περιλαμβάνει, τι δεν θεωρείται Μόνιμη Εγκατάσταση
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα - Φορολογικοί συντελεστές
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Φορολογικός Συντελεστής
 • Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Φορολογικές Αποσβέσεις – Συντελεστές
 • Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης
 • Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Μεταφορά ζημιών
 • Παροχή σε είδος – έκδοση βεβαιώσεων Μερίσματα – Τόκοι - Δικαιώματα (royalties)
 • Παρακράτηση Φόρου - Υπόχρεοι σε παρακράτηση - Φορολόγηση στην πηγή
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
 • Υπεραξία - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Μεταβίβαση τίτλων
 • Συνδεδεμένο πρόσωπο / Συνδεδεμένη επιχείρηση
 • Ενδοομιλικά μερίσματα
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών - Ανταλλαγή μετοχών
 • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας