Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες τέλους χρήσης - Κλείσιμο Ισολογισμού

Σε συνδυασμό με Ε.Λ.Π και Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ενσώματα πάγια
 • Άυλα πάγια
 • Δαπάνες ανάπτυξης
 • Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
 • Απομείωση ενσώματων και άυλων παγίων
 • Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων
 • Χρηματοδοτική μίσθωση παγίων
 • Λειτουργική μίσθωση παγίων
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Αποθέματα
 • Χρόνος προσδιορισμού της ποσότητας και της αξίας των αποθεμάτων καθώς και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Απογραφή αποθεμάτων
 • Ελλείμματα-πλεονάσματα αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση αποθεμάτων βιομηχανίας
 • Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης του τελικού αποθέματος
 • Επισφάλειες πελατών
 • Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
 • Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Αφορολόγητα αποθεματικά
 • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • ΦΠΑ και Εργασίες τέλους χρήσεως
 • Τακτοποίηση λογαριασμών πριν το κλείσιμο
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος με τα Ε.Λ.Π.
 • Εσωλογιστική και Εξωλογιστική παρακολούθηση της Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης
 • Μη εκπιπτόμενα έξοδα σύμφωνα με την φορολογία εισοδήματος
 • Παροχές σε είδος
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Διανομή Κερδών Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π.Κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα για απλογραφικά βιβλία – Συμψηφισμός ζημιών
 • Ανάλυση εξόδων σε προσωρινές και μόνιμες διαφορές
 • Ανάλυση εσόδων σε προσωρινές και μόνιμες διαφορές
 • Κεφάλαιο Κ του Ε3 και έντυπο Ν.
 • Φορολογία των κερδών εις Νέο από εύλογες αξίες ή από αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων σε ΙΚΕ/ΕΠΕ και Ανώνυμη Εταιρεία. (Έντυπα Ν και Ε3)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ΙΚΕ/ΕΠΕ και Ανώνυμη Εταιρεία.
 • Υποδείγματα προσαρτημάτων 
 • Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π.
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα για απλογραφικά βιβλία

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας