Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ για πολύ μικρές και μικρές οντότητες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Άμεση Ενημέρωση των αλλαγών που έχει επιφέρει ο Ν.4308/2014.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Οικονομικούς Διευθυντές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης

Απλογραφικό λογιστικό σύστημα, μεταβολές με τον Ν.4308/2014

Τα άλλα λογιστικά αρχεία που τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα (Νέο αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.)

Η απογραφή από τις 31/12/2015 και εφεξής (μεταβολές στη μέθοδο, ρύθμιση για τις μη υπόχρεες επιχειρήσεις)

Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος

Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, υποχρεώσεις για λογαριασμούς, αρχές, περιγραφές

Μέθοδοι κόστους κτήσης και εύλογης αξίας

Λογιστική Αξία και Φορολογική Βάση, σχετικές υποχρεώσεις

Ανάλυση για στοιχεία περιουσίας και αποτελεσμάτων

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-Νέες έννοιες - ορισμοί

-Αναγνώριση (αρχική, μεταγενέστερη επιμέτρηση)

-Νέα κατηγοριοποίηση (Ιδιοπαραγόμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα,  επενδυτικά, κ.λπ.)

-Αποσβέσεις (Μέθοδοι, υπολογισμός)

-Απομειώσεις (Έλεγχος, υπολογισμός ζημίας, αναστροφή)

-Μισθώσεις (Χρηματοδοτική, χρηματοοικονομική, λειτουργική, πώληση και επαναμίσθωση)

-Εργασίες σε ακίνητα τρίτων

Αποθέματα: Έννοιες, αναγνώριση, επιμέτρηση

Απογραφή (νέες μέθοδοι), επιμέτρηση

Απαιτήσεις

Προκαταβολές, έσοδα εισπρακτέα

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις

Κεφάλαιο, αποθεματικά

Μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις

Τα έσοδα και τα έξοδα: Πως αναγνωρίζονται και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – η αρχή του δεδουλευμένου

Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης επιχειρήσεων με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα - Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών, υποχρεώσεων από φόρου

Κατάρτιση Ισολογισμού Β.5 πολύ μικρών οντοτήτων

Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Β.2.1. (για μικρές επιχειρήσεις)  

Κατάρτιση Ισολογισμού Β.1.1. (για μικρές επιχειρήσεις)

Προσάρτημα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας