Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ταμειακές Ροές (Cash Flow), Δείκτες & Βιωσιμότητα της επιχείρησης

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να εκπαιδεύσει πλήρως τους οικονομολόγους, λογιστές και οικονομικούς διευθυντές όχι μόνον στην τεχνική της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών (Cash Flow Statements) αλλά και στην ερμηνεία της για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων.  

Στα πλαίσια της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, αναλύονται θέματα χειρισμού κονδυλίων όπως οι φόροι εισοδήματος, οι τόκοι, τα μερίσματα, οι αμοιβές μελών του Δ.Σ., κ.λπ.  

Το σεμινάριο εξετάζει το θέμα των ταμειακών ροών στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π  σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή  

 • Έννοιες κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας.
 • Ταμειακός προγραμματισμός και διαχείριση.  

Ταμειακές ροές και κεφάλαιο κίνησης  

 • Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας
 • Ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης
 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων  

Πηγές χρηματοδότησης  

 • Από λειτουργικές δραστηριότητες
 • Από επενδυτικές δραστηριότητες
 • Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Κατάρτιση Χρηματοροών  

 • Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών
 • Κατάσταση Χρηματοροών (cash flow statement)
 • Case study (Πρακτικό Παράδειγμα)        

Ανάλυση & ερμηνεία Οικονομικών δεικτών  

 • Οικονομικοί Δείκτες ρευστότητας / ταμειακών ροών
 • Πώς προβλέπουμε τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων από τράπεζες με βάση τις ταμειακές τους ροές.  

Πρακτικά Θέματα  

 • Πως υπολογίζεται ο προγραμματισμός των ταμειακών ροών για την επόμενη χρήση
 • Πως υπολογίζεται το cash flow για τις προηγούμενες χρήσεις από τον ισολογισμό
 • Μελέτη Βιωσιμότητας για αναδιάρθρωση χρηματοδοτήσεων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας