Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

ΕΛΠ - Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Τα μαθημάτα – σεμιναρία χαρακτηρίζονται ως «Πρακτικά Γραφεία» δεδομένης της φυσιογνωμίας τους και της βαρύτητας που δίνεται στη πρακτική πλευρά των θεμάτων που πραγματεύονται

Πλαϊνό μενού

Αναλυτική Περιγραφή μαθημάτων

1η ημέρα         

 • Τήρηση Βιβλίων και έκδοση Στοιχείων
 • Νομικό πλαίσιο - Πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ
 • Κατηγοριοποίηση οντοτήτων
 • Κανόνες επιμέτρησης
 • Εισαγωγή στο σχέδιο λογαριασμών  

2η ημέρα     

 • Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία σε κόστος κτήσης  

3η ημέρα

 • Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
 • Αποθέματα  

4η ημέρα

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Στοιχεία Καθαρής Θέσης
 • Υποχρεώσεις    

5η ημέρα

 • Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
 • Έξοδα και ζημίες
 • Έσοδα και Κέρδη
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία  

6η ημέρα

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Γενικές Αρχές
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Πολύ μικρών οντοτήτων
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις λοιπών οντοτήτων 

7η ημέρα

 • Σύνδεση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με Ισοζύγιο ΕΛΠ / ΕΓΛΣ
 • Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λαθών 
 • Μετάβαση, πρώτη εφαρμογή ΕΛΠ  

8η ημέρα

 • Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Προσάρτημα
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας